چربی گیر پلی اتیلنی درانواع فاضلابها

دستگاه چربی گیر

چربی و روغن ها یکی از آلاینده های معمول در انواع فاضلابها هستند. دربرخی موارد مقدار چربی و روغن ها آنچنان بالاست که استقرار یک سیستم حذف روغن وچربی ها ضرورت پیدا  می نماید. معمولاً فاضلاب های نظیر فاضلاب های تولیدی آشپزخانه ها، رستوران ها، کارواش، قالیشویی و واحد پیکینگ درصنایع فولاد دارای چنین وضعیتی هستند. به سبب کارایی و هزینه کم روش شناور سازی ثقلی، امروزه در اغلب موارد از این روش برای حذف چربی و روغن ها از فاضلاب استفاده می شود.این روش نوعی روش فیزیکی تصفیه فاضلاب است که طی آن نیاز به هیچ گونه تجهیزات الکترومکانیکالی وجود نداشته و کاملا مقرون به صرفه از جهت هزینه اولیه و نگهداری میباشد.از آنجا که وزن مخصوص روغن و چربی ها کمتر از فاضلاب و درحدود 0/9 گرم بر سانتیمتر مکعب است، این ذرات تمایل به شناوری بر روی سطح فاضلاب را دارند.به منظورانجام این فرایند تنها لازم است که یک محیط آرام و بدون اغتشاش برای فاضلاب فراهم گردد. بنابراین چربی گیرها با توجه به همین اصل ساده و در عین حال کلیدی طراحی و ساخته می شوند.فاضلاب خروجی از ساختمان وارد چربی گیر شده و پس از رد شدن از آشغالگیر تمامی عوامل ریز و درشت از آن جدا شده و سپس توسط مکانیزمی وارد سیستم مدیا میشود که طی آن از سرعت پساب حاوی روغن کاسته شده و سرد میشود تا بصورت لایه ای ورقه ای روی سطح آب بصورت شناور باقی بماند.پساب بدون روغن از قسمت خروجی از سیستم خارج شده تا وارد فرآیندهای تصفیه فاضلاب گردد.

Fats and oils of pollutants are common in all types of waste.
In some cases the amount of fats and oils is so high that the establishment of a system for removing oil and fat is necessary.
Usually wastewater such as wastewater produced by kitchens, restaurants, car washes, Ghalishoian and steel industries Pykyng of such situation.
Due to the efficiency and cost gravity flotation method, this method is often used to remove grease and oil from sewage
This method is a physical method of water treatment plants in which there is no need for any kind of electromechanical equipment and is quite affordable for the initial and maintenance costs.
Since the specific gravity of the oil and grease from wastewater and about 0.9 grams per cubic centimeter less, the particles tend to float on the surface of the wastewater.
The Mnzvranjam the process only needs to provide a relaxed environment and without disturbance to the sewer.
Instant fat, according to the same principle so simple and yet the key design are made.
Consuming fat and waste out of the building after passing through small and large Shghalgyr all elements separated and then login mechanism is Media.Aktyv, hard coal calculation Gyr, consuming fat fat fat soluble Gyr, Gyr, map Gyr, fat fat fat Shpzkhanh, stuck stuck stuck daf fat, iron, oil-consuming industrial waste fats get stuck Ghza, fat, fat-consuming fiber, fat-consuming fat magnets, metals consuming fat, fat and phosphorus retention, fat retention of polyethylene, polyethylene consuming fat